09 8102 7932
รับผิดชอบกลุ่มงาน
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/สหวิทยาเขต
คณิตศาสตร์
พระธาตุนารายณ์เจงเวง, ลุ่มน้ำอูน


คลิก !
08 4739 4268
รับผิดชอบกลุ่มงาน
งานเลขานุการ กตปน.

กลุ่มสาระการเรียนรู้/สหวิทยาเขต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พระธาตุนารายณ์เจงเวง, ลุ่มน้ำอูนคลิก !
08 3362 7984
รับผิดชอบกลุ่มงาน
งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา


กลุ่มสาระการเรียนรู้/สหวิทยาเขต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การงานอาชีพ
อากาศเบญจรักษ์, ดำรงธรรม
 

คลิก !
08 2870 7309
รับผิดชอบกลุ่มงาน
ส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี


กลุ่มสาระการเรียนรู้/สหวิทยาเขต
คณิตศาสตร์
พระธาตุดุม, ไตรมิตร


คลิก !
09 4289 4558
รับผิดชอบกลุ่มงาน
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้/สหวิทยาเขต
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พระธาตุดุม, ไตรมิตร


คลิก !
06 4262 5185
รับผิดชอบกลุ่มงาน
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้/สหวิทยาเขต
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พระธาตุดุม, ไตรมิตร
 
 

คลิก !
09 9999 9999
รับผิดชอบกลุ่มงาน
งานธุรการ


กลุ่มสาระการเรียนรู้/สหวิทยาเขต
-คลิก !
09 5653 6910
รับผิดชอบกลุ่มงาน
ส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้/สหวิทยาเขต
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา ดนตรี นาฎศิลป์
สกลราช, สว่างศึกษา   
 

คลิก !
08 6219 2714
รับผิดชอบกลุ่มงาน
ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้/สหวิทยาเขต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การงานอาชีพ
อากาศเบญจรักษ์, ดำรงธรรม


คลิก !
08 8327 5865
รับผิดชอบกลุ่มงาน
งานธุรการ


กลุ่มสาระการเรียนรู้/สหวิทยาเขต
-คลิก !
08 1546 1565​
รับผิดชอบกลุ่มงาน
ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้/สหวิทยาเขต
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สกลราช, สว่างศึกษาคลิก !
08 6222 5981
รับผิดชอบกลุ่มงาน
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 


กลุ่มสาระการเรียนรู้/สหวิทยาเขต
ภาษาไทย
ศิลปศึกษา ดนตรี นาฎศิลป์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พระธาตุนารายณ์เจงเวง, ลุ่มน้ำอูน

คลิก !

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นกลุ่มงานดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา

-- แบ่งตามกลุ่มงานหลักที่รับผิดชอบ

ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
นางปุญชรัสมิ์ ภวิลพีโชบลกุล

08 1546 1565​

นางสุภารัตน์ อัฐประจง

08 6219 2714​

-- แบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา
ดร.สุรพร พงษ์สุวรรณ

09 5653 6910

-- แบ่งตามสหวิทยาเขต

สกลราช / สว่างศึกษา
ดร.สุรพร พงษ์สุวรรณ

09 5653 6910

นางปุญชรัสมิ์ ภวิลพีโชบลกุล

08 1546 1565​